Det russiske ordet Glasnost har nok for mange ei anna meining enn den oversette tydninga; openheit. For mange er ordet namnet på reformasjonen som gjorde liva deira friare, det var i alle fall tilfelle for innbyggjarane i den tidlegare sovjetunionen.

Mikhail Gorbatsjov var generalsærketær i kommunistpartiet i Sovjet, og gjekk som leiar inn for ei rekkje reformasjonar for å betre tilhøyva for befolkninga, bl.a. perestrojka og glasnost. Glasnost var då ein reform som skulle gi folket høyve til meir openheit, og den offentlege sensuren vart i mindre grad gjeldande for journalistane.

(Wikipedia: Glasnost, Perestrojka, Sovjetunionen).

Glasnost vart eit stort steg i demokratisk retning, og saman med perestrojka var glasnost eit av hovudmåla til Gorbatsjov i hans tid som president i Sovjetunionen. Med glasnost vart makta til kommunistpartiet kraftig redusert, og det vart rom for demokratiske valg i eit land som lenge hadde vore prega av den strenge sensuren.

Litteraturliste:

Wikipedia:
http://no.wikipedia.org/wiki/Sovjetunionen
http://no.wikipedia.org/wiki/Glasnost
http://no.wikipedia.org/wiki/Perestrojka